BKA

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og data

Kilde: vox.no

Hva er BKA?

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. 100 millioner bevilges hvert år til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Hvorfor trenger vi BKA?

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

PIAAC-undersøkelsen viser her:

 • 400 000 trenger bedre leseferdigheter
 • 480 000 trenger bedre regneferdigheter
 • 800 000 trenger bedre ikt-ferdigheter

Mange av disse er i arbeidslivet. En heving av ansattes kompetansenivå vil gjøre det lettere å takle omstillinger og krav i arbeidslivet. Dette kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring.

Hva er nytten?

Evaluering av BKA-opplæring har konkludert at kursene har ført til positiv endringer for mange deltakerne, både i arbeids- og hverdagslivet. Mange opplever økte grunnleggende ferdigheter. Kursene har også ført til positive endringer hos virksomhetene, blant annet bedre kommunikasjon og samarbeid, bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og redusert sykefravær.

KOMPETANSE GIR GEVINST: se filmen her

OPPSUMMERING av dokumenterte effekter finner du på VOX sinde sider her

FRA HERØYFJERDINGEN

Nye trivselsagenter i Herøy

Kurset om basiskompetanse for arbeidslivet (BKA) med fokus på helsefag er snart ferdig. Det er 11 helsefagarbeidere som er kursdeltakere og som skal få tittelen trivselsagenter etter å ha fullført kurset.

Kurs innen helsefag[1]                      2013-12-05 11.14.50                      2013-12-09 13.37.41

Det er 11 helsefagarbeidere som er på kurs innen basiskompetanse for arbeidslivet med fokus på helsefag. Sammen med kurslederne Edel Anne Ånes og Knut Mathisen.

Herøy kommune sammen med RKK Ytre Helgeland har fått midler fra VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) til utvikling og styrking av grunnleggende ferdigheter i lesing (fag), skriving (effektiv rapportskriving) og data (digital kompetanse).

Dette kurset arrangeres over hele Norge både i private og offentlige bedrifter. Dette er en stor internasjonal satsing på å øke kunnskap og motivere for mer læring i arbeidslivet.

BKA bidrar til høyere effektivitet, færre feil, bedre rapportering og motivere ansatte.

– Dette er et flott kurs som vi alle kan ha bruk for i arbeidslivet og privat. Så dette er noe vi kanskje skal prøve å få flere med på etterhvert, sier enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen.

Det er Edel Anne Ånes og Knut Mathisen fra Dønna voksenopplæring som er kursledere.

Kurset inneholder:

 • Vi tar utgangspunkt i dine erfaringer og kunnskaper i lesing, skriving og data.
 • Viktig faglig påfyll temaer: holdninger, pårørende, trivsel, HMS, Motivasjon og kommunikasjon
 • Data i din arbeidshverdag – kunne lage og bruke eks: word, powerpoint, moviemaker, tabeller, internett og fagprogrammer på jobben.
 • Vi tilpasser opplæringen dine behov.
 • Ingen konkurranse eller karakterer.
 • Gruppeprosjekter som skal/kan utføres i praksis på jobben.
 • Uformelle diskusjoner om viktige spørsmål på arbeidsplassen.
 • Egenvurdering: Hva har jeg lært på kurset?
 • Ved kursets slutt vil du få tittel: ”Trivselsagent”