Humanitære organisasjoner

Her finner du en oversikt over de viktigste humanitære organisasjonene som jobber med flyktninger.

Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

UNHCR er en av verdens viktigste humanitære organisasjoner som gir materiell bistand og internasjonal beskyttelse til verdens 40 millioner flyktninger og internt fordrevne.

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen fremmer og beskytter rettighetene til mennesker på flukt i eller utenfor eget land. Vi er den eneste norske organisasjonen som er spesialisert på internasjonalt arbeid med denne målgruppen og hjelper der nøden er størst.

De fleste av våre mer enn 5000 medarbeidere er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens prosjekter i omlag 25 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. Alle prosjektene styres direkte fra en liten og effektiv administrasjon i Oslo.

Flyktninghjelpen ble etablert i 1946 under navnet Europahjelpen, for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig. I dag er Flyktninghjelpen organisert som en uavhengig, privat stiftelse. Vi samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge.

SEIF

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon. SEIF informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder, slik som NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert. SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan henvende seg med sine problemer. Målsettingen er å hjelpe Norges nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer.

NOAS norsk organisasjon for Asylsøkere

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig, ideell organisasjon, som har som oppdrag å forsvare og fremme asylinstituttet og sikre respekt og rettssikkerhet for den enkelte asylsøker.

NOAS’ oppgave skal være å bistå asylsøkere med informasjon, rådgivning og juridisk bistand. NOAS skal også engasjere seg i flyktningpolitiske spørsmål og fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere.

UNICEF

UNICEF (United Nations Children’s Fund) er FNs eget barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vi arbeider i 190 land, på landkontorer og i nasjonale komiteer, for barns rettigheter.

UNICEF har over 161 landkontorer som jobber direkte med utviklingshjelp og nødhjelp. Her fokuserer vi hjelpen innenfor de områder som er aller viktigst for barna. Dette gjør vi i tett samarbeid med en rekke aktører, fra nasjonale myndigheter til barna selv.

Amnesty International

Amnesty Internasjonal er bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep.

Hoved aktiviteter:

  1. Etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene.
  2.  Aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
  3.  Underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter.

Les mer