Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen baseres på et beregnet behov som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting.


Gjennom avtalen inngått mellom regjeringen og Kommunesektorens organisasjon (KS) skal kommunene tilby 10 000 plasser til flyktningene i 2015.

Hva svarer kommunene?

Hvordan går det med bosetting?


Frivillig for kommunene å bosette flyktninger

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven.

Målet om rask bosetting innebærer at flyktningene skal bosettes i en kommune innen seks måneder etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse. For enslige mindreårige flyktninger er målsettingen tre måneder. For å oppnå dette må det bosettingsforberedende arbeidet påbegynnes med en gang asylsøkeren kommer til mottaket.

Kartlegging av flyktningens behov

Det bosettingsforberedende arbeidet består av en kartlegging av personens behov, evner og kvalifikasjoner som er relevant for permanent bosetting i en kommune. Kartleggingen utføres av en bosettingskonsulent på asylmottaket, og skal bidra til at den enkelte flyktning skal bli selvhjulpen så raskt som mulig.

Overføringsflyktninger gjennomgår et 20 timers kulturorienteringsprogram før de kommer til Norge og bosettingskommunen. For kunne gi enslige mindreårige flyktninger et best mulig tilpasset omsorgstilbud utarbeides det en individuell kartleggings- og tiltaksplan (IKTP) for dem.

IMDis seks regionale kontorer samarbeider nært med mottak og kommuner. Når asylsøkere eller overføringsflyktninger har fått innvilget oppholdstillatelse, tar IMDi eller mottak kontakt med kommuner for bosetting av dem.

Tilskudd  for å dekke kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger

Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger.

Hvert år ser et beregningsutvalg på kommunenes integreringsutgifter i forhold til de tilskuddene de får. Les mer om dette her.

For IMDi er målet at flyktninger skal finne seg godt til rette og bli raskt integrert i lokalsamfunnene. IMDi forsøker å legge til rette for dette i bosettingsarbeidet blant annet ved ta hensyn til flyktningenes behov og ved å bygge opp nasjonale/etniske grupper. IMDi forsøker også å tilrettelegge slik at flyktningene kan realisere sine fremtidsplaner med hensyn til arbeid og utdanning.

De aller fleste flyktninger bosetter seg i en kommune med hjelp fra staten (IMDi).

Det er imidlertid anledning for personer med oppholds- eller arbeidstillatelse, og som kan forsørge seg selv og eventuell familie, å bosette seg uten medvirkning fra det offentlige i den kommunen de måtte ønske.

Husbanken og IMDi samarbeider om informasjon til bosettingskommuner om Husbankens boligfinansieringsordninger.