Dønnas flyktninger

Siste nytt:

Pressemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 24.10.2018. Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, resultater for 2017:

25.oktober 2018

Dønna kommune, en av tre kommuner i fylket med størst andel flyktninger ut i arbeid eller utdanning i 2017

Teksten fortsetter under bildet

 

Nesten 5 av 10 deltakere går direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er store forskjeller mellom kommunene, viser tall for 2017 som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) publiserer i dag.
Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller mellom kommunens resultatoppnåelse. Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og arbeidstrening – men disse tiltakene brukes for sjeldent. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning. - Dette er et paradoks. Hele poenget med introduksjonsprogrammet er at flyktninger skal komme i jobb og utdanning. Tiltak vi vet virker blir ikke brukt aktivt nok. Mange kommuner kan helt klart bli mer ambisiøse på vegne av sine nye innbyggere, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi. De tre kommunene (med minst 15 deltakere) som har fått størst andel deltakere ut i arbeid og utdanning i 2017 i Nordland er Dønna, Alstahaug og Vefsn. Du kan sjekke resultater for andre kommuner og sammenligne i vårt tall og statistikkverktøy: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/kvalifisering/etter-intro Har du spørsmål og/eller ønsker et intervju, ta kontakt på vår pressetelefon 917 55 351 eller på epost presse@imdi.no. Vedlagt infografikk kan brukes fritt.

 

Faktaboks: Introduksjonsprogram
Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan forlenges opp til 3 år ved behov. Noen kommuner tilbyr program, år 4, i Jobbsjansen.

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Bosetting av flyktninger i Dønna kommune 2015/2016.

Kommunestyrevedtak i 24.06.2014:

Kommunestyret behandlet spørsmålet om eventuell bosetting av flyktninger i Dønna kommune i møte den 24.06.14 og fattet da med 10 mot 7 stemmer følgende vedtak under sak 62/14:

«Kommunestyret stiller seg positivt til å ta imot 15 flyktninger i første halvdel av 2015 og ytterligere 15 i 2016. Bosettingen skal skje fortrinnsvis på Bjørn og Solfjellsjøen.

Administrasjonen bes om å utarbeide sak for løsning av boligtilbudet samt nødvendig styrking av administrasjonen.»

Kommunestyrevedtak i 06.10.2015:

Med bakgrunn i den pågående flyktningkrisen har Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sendt brev til alle landets kommuner og bedt om at bosettingsarbeidet trappes opp med bakgrunn i den store økningen av flyktninger som har behov for bosetting.
Anmodningene til kommunene er justert gjennom året. I den siste anmodningen er kommunen bedt om å bosette 17 flyktninger i 2015, med svarfrist 15. september. Det er gitt beskjed til IMDi om at svaret kommer
så snart anmodningen er behandlet politisk.
Anmodning ble behandlet i kommunestyre møte, 06.10.2015. Og Dønna kommunestyre vedtok å øke bosettingen i 2015 til 17 flyktninger. I 2016 bosettes 15 slik det tidligere er vedtatt.
Kommunestyret ber om at det fremmes en egen sak for å ta stilling til anmodningen fra IMDi om bosetting av flyktninger også i perioden 2017–2019.

Bosettingsplaner i 2015:

Bosetting av flyktningene i 2015 blir delt i to grupper. førstegruppe (7 flyktninger) ble bosatt i juli/august 2015. Den andre gruppe (10 flyktninger) forventes i oktober/november 2015.

Generelle informasjon om bosatte flyktninger i 2015:

Etnisitet og nasjonalitet:

Dønna kommune tar i mot 17 flyktninger i 2015. Av dem 9 fra Syria og 8 fra Eritrea.

Flyktningene er delt i 3 etniske grupper: 8 afrikanere, 3 kurdere og 6 arabere.

Kjønn og alder:

De nybosatte flyktninger er i forskjellige aldersgrupper. 8 av dem er mellom 18 og 24 år, 7 flyktninger mellom 25 og 40 år, og 2 flyktninger mellom 41 og 55 år gammel.

3 av flyktningene er kvinner, mens de andre 14 er menn.

Barn og familie:

i 2015 bosetter Dønna kommune 10 Enslige flyktninger og 7 familiemedlemmer. Forventet familiegjenforening med de bosatte flyktninger er 14 flyktning, 9 av dem barn mellom 1 og 18 år.

Bosettingssted:

Solfjellsjøen og Bjørn.

Bosettingsmål:

  • Flyktningene skal kvalifiseres, og blir sett på som ressurser som kan styrke kommunen i flere områder.
  • Flyktninger skal finne seg godt til rette, og bli raskt inkludert og integrert i lokalsamfunnet.