Øvrige publikasjoner og ressurser, finnes i vår kunnskapsbase. Ved å sortere på innholdstype og år, kan du sile ut det som er relevant. Listen kan også sorteres etter tema og/eller kronologisk/alfabetisk rekkefølge.

Årsrapport 2009Gjennom 11 artikler fra inviterte medieforskere, redaktører og journalister, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i sin årsrapport for 2009, sett på medienes fremstilling av innvandrere og integrering.

iFAKTAiFAKTA har utvalgte nøkkeltall, informasjon og begreper om innvandring og integrering.

Bedre integreringUtredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. april 2010.
Inkluderingsutvalgets mandat har vært å vurdere hvordan integreringsarbeidet virker og foreslå forbedringer. De har analysert områder som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og har kommet med konkrete forslag på alle disse områdene.

Integrert, men diskriminertRapporten handler om hvordan innvandrerne opplever det å leve og bo i Norge.

  • Hvilke erfaringer har de med norsk integreringspolitikk?
  • Hva legger de i det å være integrert i det norske samfunnet?

I rapporten drøftes også opplevelse av sosial tilhørighet, holdninger til norsk integrerings- og innvandringspolitikk, deltakelse i arbeidslivet, opplevd rasisme og diskriminering og grad av tillit til offentlige kontorer.

Hvordan går det med integerringen?Innvandrerbefolkningen i Norge blir stadig bedre integrert. Hovedregelen er: Jo lenger botid, jo bedre integrert. Likevel er det klare forskjeller mellom ulike innvandrergrupper som botid ikke kan forklare.

Innvandrere i norske kommunerDenne rapporten viser hvordan det går med samme nasjonalitetsgruppe i mange norske kommuner. På viktige områder, som for eksempel arbeidsledighet og økonomisk selvhjulpenhet, er det svært store variasjoner mellom kommuner for mennesker som kommer fra samme land.

Velferd og migrasjonUtvalgets oppgave har vært å analysere velferdsmodellens økonomisk bærekraft, og hvordan velferdsstaten påvirkes av økende migrasjon. Utvalget har drøftet mulige tiltak og strategier for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust for å takle inn- og utvandring. Tre sentrale politikkområder er vurdert: Innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk.

Integreringsbarometeret”Integreringsbarometeret 2010, Holdninger til innvandrere, innvandring og integrering” presenterer resultater for den norske befolknings holdninger i 2010 og sammenholder disse med resultatene tilbake til 2005. Årets undersøkelse er som tidligere år gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen.